Markarbeten gör skillnaden

Närhelst en byggnation eller ett anläggningsarbete påbörjas är ett väl utfört markarbete en självklarhet. Är inte grunden anlagd på rätt sätt fungerar inte heller resten av projektet.

När man talar om markarbeten är det oftast i samband med att man planerar att uppföra en byggnad. Markarbeten är också en stor del av ett projekt där man ska uppföra exempelvis en väg eller en parkeringsplats eller för den delen på alla ställen där man ämnar genomföra en större förändring i befintlig terräng.

Vad gör man då vid markarbeten? Marken kartläggs för att man ska få reda på förutsättningarna. Vilken typ av jord finns där och vilken växtlighet? I vilken utsträckning finns det berg under markytan och måste delar av det i så fall tas bort? Hur ordnar man dränering och hur ser man till att allt ligger vågrätt?

Byggnation eller annan anläggning

Om syftet är att uppföra en byggnad där människor ska bo eller vistas ställs det stora krav på säkerhet och precision. Det behövs dränering och rördragning för avlopp, vatten och el. Mängden av delprojekt är egentligen helt otrolig. Samtliga som kommer att arbeta med byggnationen behöver vara involverade redan på planeringsstadiet för att allt ska fungera bra i slutänden.

Kraven på en väg eller andra anlagda ytor är inte färre men delvis annorlunda. Även där behövs expertis från ett antal olika håll för att slutresultatet ska bli tillfredsställande. Till slut är det samarbete och delande av kunskaper som avgör om resultatet blir det förväntade, och det börjar med markarbeten. Läs mer om markarbeten här: markarbetenuppsala.nu

19 Jan 2021