Gör din mark beboelig

Det som möter ögonen ger inte hela sanningen. Exakt det kan man säga till markägare som planerar att bygga på den mark de äger. Ett större område kan se väldigt attraktivt ut och där man kan sätta igång en planering kring att bygga exempelvis bostäder eller annat på - något som egentligen bara kräver lite markarbete innan de första spadtagen kan tas.

Tror man det - ja, då är man ute på djupt vatten. Som sagt; det rent okulära och det du ser enbart med dina ögon ger en sanning kring huruvida marken är tacksam att sätta ned bopålarna i. Du kan exempelvis se närhet till vatten, en magnifik utsikt, en närhet till skola, idrottsplatser och så vidare - men det är bara en liten del i planeringen.

För - vad är det du inte ser och vad är det som finns dolt under ytan? Det kan finnas en massa gifter som gör att marken inte är en lämplig plats att bygga på - åtminstone inte innan man vidtagit åtgärder för att komma till bukt med problemet. Lyckligtvis så är det i många fall möjligt att vidta åtgärder och där man genom en marksanering kan återställa området till det normala och göra det möjligt att bygga på. En marksanering som alltid föregås av en noggrann undersökning.

Genomför en marksanering och börja bygga

Det första steget är att kontakta ett företag som som erbjuder marksanering och låta detta upprätta en plan för hur man ska säkerställa att din mark går att bygga på. Här kommer det att ske några viktiga steg. Det första är att man tar prover och undersöker om det verkligen finns gifter i marken; något som sker genom omfattande provtagningar.

Skulle det visa sig vara så - ja då upprättar man en plan kring hur man ska genomföra en marksanering på bästa sätt. Man sammanställer saneringskartor - vad ska saneras, hur stort område, hur påverkas omgivningen? - man sanerar, man deponerar och man avslutar med noggranna kontroller av marken efteråt. Allt detta ska ske i samråd med Miljökontoret i kommunen.

En undersökning av marken och en eventuell marksanering är nödvändig att göra oavsett var i Sverige man bor. Men, bor man i närheten av exempelvis ett industriområde så blir det en absolut nödvändighet - i synnerhet om man planerat att bygga bostäder eller exempelvis skolor på marken i fråga.  

Fördelar med en marksanering

Även om du som markägare inte planerat en byggnation så kan en undersökning och en marksanering vara dig till gagn. Dels sett ur ett miljömässigt perspektiv då en sådan främjar djur- och växtliv och dels sett ur ett ekonomiskt perspektiv. ska du sälja i framtiden så kan en marksanering öka värdet. Vilka är då de vanliga gifter som finns i marken och som kan tas bort genom en marksanering? Dessa är vanligt förekommande:

  • Metaller
  • Fenoler
  • PCB
  • Svavel och svavelväte
  • Klorerade lösningsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Dioxiner
  • Cyanider och Cyanväte

Hur ser det ut på din mark? Kontakta ett företag inom marksanering och ta reda på det innan du sätter igång med någon typ av byggnation.

5 Dec 2017